budget: bütçe
2.07.2015
 transport unit: taşıma birimi
1.07.2015
 soil: toprak
30.06.2015
 piracy: korsanlık
29.06.2015
 regular report: düzenli rapor
26.06.2015
 buffer zone: tampon bölge
25.06.2015
 fixed capital: sabit sermaye
24.06.2015
 delay: mühlet
23.06.2015
 asylum: iltica, sığınma
22.06.2015
 to graze: otlatmak
19.06.2015
 great europe: büyük avrupa 
18.06.2015
intake: içe alım
17.06.2015
 summit: zirve
16.06.2015
 brand name: marka adı
15.06.2015
 deadline: süre bitimi
11.06.2015
 arms control: silah denetimi
10.06.2015
 prior authorisation: ön izin
9.06.2015
 national alection: milli seçim
8.06.2015
 flag state: bayrak devleti
5.06.2015
 burdensome: külfetli
4.06.2015
 law on family: aile hukuku
3.06.2015
 chapter: fasıl, bölüm
2.06.2015
 trade in goods: mal ticareti
1.06.2015
 securities: menkul kıymetler
29.05.2015
 artisan: küçük sanatkar
28.05.2015
 knowledge: bilgi
27.05.2015
 harmony: uyum, ahenk, uygunluk
26.05.2015
impetus: hız, şevk, dürtü 
25.05.2015
 to cancel: iptal etmek
22.05.2015
 air transport: hava taşımacılığı
21.05.2015
 fair price: adil fiyat
20.05.2015
 progress: ilerleme, gelişme
18.05.2015
 orchard: meyvelik, bostan
15.05.2015
 capital share: sermaye hissesi
14.05.2015
 undue: gereksiz
13.05.2015
 tariff cuts: tarife kesintileri
12.05.2015
if need be: gerektiğinde
11.05.2015
 final stage: son dönem
8.05.2015
 supreme board: üst kurul 
7.05.2015
 joint venture: ortak girişim
6.05.2015
 repair: onarmak
5.05.2015
 bird fodder: kuş yemi
4.05.2015
 drum: bidon
30.04.2015
 prejudice: halel, zarar 
29.04.2015
 message line: ileti satırı
28.04.2015
 agence europe: avrupa ajansı 
27.04.2015
 wetland: sulak alan
24.04.2015
 expert witness: bilirkişi
21.04.2015
 private law: özel hukuk
20.04.2015
 hand money: kaparo
17.04.2015
 recognise: tanımak
16.04.2015
infringer: ihlal eden
15.04.2015
 scope: kapsam, alan
14.04.2015
 mesh sieve: elek
13.04.2015
 household: hane halkı
10.04.2015
 border check: sınır kontrolü
9.04.2015
 uprising: ayaklanma
8.04.2015
 prospectus: izahname
7.04.2015
 timetable: zaman çizelgesi
6.04.2015
 central bank: merkez bankası
3.04.2015
 risk audit: risk denetimi
2.04.2015
 barrier: engel, mani
1.04.2015
 strike: grev
31.03.2015
 precious metal: kıymetli maden
27.03.2015
 livestock: hayvancılık
26.03.2015
 habeas corpus: ihzar emri
25.03.2015
 alert message: uyarı iletisi
24.03.2015
 posterior: sonraki
23.03.2015
 land use: toprak kullanımı
20.03.2015
 cumbersome: hantal
19.03.2015